The 2nd International Conference of Optical Imaging and Measurement (ICOIM2023)
Invited Speakers

Invited Speakers


Invited Speakers


Prof. Fan Zhu, Sun Yat-sen University
Dr. Nan Zhang, University College Dublin
Prof. Haihua Cui, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Prof. Jiang Guo, Dalian University of Technology
Dr. Xin Ye, The First Affiliated Hospital, Xi'an Jiaotong University
Prof. Zheng Gong, Shanghai Jiao Tong University
Prof. Wule Zhu, Zhejiang University
Prof. Hua Shen, Nanjing University of Science and Technology
Prof. Gang Chen, Chongqing University
Prof. Peng Gao, Xidian University
Prof. Jianglei Di, Guangdong University of Technology
Prof. Chunguang Hu, Tianjin University
Prof. Xuewen Chen, Huazhong University of Science and Technology
Prof. Jun Tang, North University of China
Prof. Zhenmin Zhu, East China Jiaotong University
Prof. Yu Yang, Aircraft Strength Research Institute of China
Prof. Zhuoqing Yang, Shanghai Jiao Tong University
Prof. Yanquan Geng, Harbin Institute of Technology
Prof. Hu Huang, Jilin University
Prof. Jian Zhuang, Xi’an Jiaotong University
Prof. Chen Li, Shaanxi University of Science and Technology

Prof. Yi Jin,Criminal Investigation Police University of China

Dr. Lu Zhang, Xi’an Jiaotong University

Dr. Tao Liu, Xi’an Jiaotong University
Dr. Xiaohua Feng, Zhejiang Lab
Dr. Dongguang Wei, Suzhou Institute of Nanotechnology, CAS
Dr. Baoliang Ge, Hisilicon
Dr. Jing Xu, Tsinghua University
Dr. Jiarui Lin, Tianjin University
Dr. Jian Wang, Huazhong University of Science and Technology
Dr. Yihui Cao, Shenzhen Vivolight Medical Device & Technology Co.,Ltd.
Dr. Shaoguang Shi, Orbbec Inc.
Dr. Tao Zhao, Northwestern Polytechnical University
Dr. Zhan Yang, Soochow University
Dr. Shinan Wang, Shanghai Institute of IC Materials
Dr. Xudong Fang, Xi’an Jiaotong University
Dr. Xiaoming Liu, Beijing Institute of Technology
Dr. Yuhang Chen, University of Science and Technology of China
Dr. Wanjiao Zhang, Hangzhou Ou Guang Xin Technology Co., Ltd.
Dr. Zixin Zhao, Xi’an Jiaotong University
Dr. Hao Hu , Northwestern Polytechnical University